จ.หนองบัวลำภู ถ่ายทอดรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ ๑. วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๒. กิจกรรมจิตอาสา  ๓. กิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)"  ๔. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและชดเชยเงินฯ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ๕. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว "ยกระดับสตรีด้อยโอกาสหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม"  ๖. รัฐเร่งดำเนินการแก้ไขปัญามลพิษด้านฝุ่นละออง  ๗. การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของรัฐบาล และ ๘. ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT QR LICENCE

1.251062 08.00