NB2 Resize

ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.300962

1.300962