จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.070562

3.070562

1.070562