จ.หนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชกต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการ พร้อมมอบพันธุ์ปลา มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ราษฎร โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านหินลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.260462 R

3.260462 R

1.260462 R