NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับพระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ประจำหนตะวันออก และคณะกรรมการฯ พร้อมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจังหวัดหนองบัวลำภูคัดเลือกบ้านห้วยเตยเป็นหมู่บ้านต้นแบบขับเคลื่อนโครงการฯ และขยายผลพัฒนาต่อยอดไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.020865 13.00

2.020865 13.00

4.020865 13.00

3.020865 13.00