NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการให้บริการเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการให้บริการเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้บริการเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ณ เทศบาลตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.030856 10.00

2.030856 10.00

3.030856 10.00