NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียนยากจน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้นักเรียนยากจน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมอบบ้านให้ เด็กหญิง ณัฐธิดา เพลียสมุทร และครอบครัว ตามโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค จากหน่วยงานต่างๆให้ผู้ประสบภัย และครอบครัวด้วย ณ บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.280765 09.30