NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

3.220665 13.30

1.220665 13.30

2.220665 13.30