NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและชุมชนที่มีผลงานดีเด่นตามหลักปรัญชญาของเศรญฐกิจพอเพียงโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธารณชน เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างได้จริงจำนวน ๔ ประเภท ประกอบด้วย

๑)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็นเป็นสุข
๒)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ดีเด่นชายและหญิง
๓)กลุ่มหรือองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ
๔)ตำบลเข้มแข็งมาหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเยี่ยมชม ฐานเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๑๓ ฐาน
ณ บ้านดินทรายอ่อนเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2.210665 14.00

3.210665 14.00

1.210665 14.00