NB2 Resize

จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. ๒๘๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.200665 09.09

1.200665 09.09