NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโนนดอนกลาง (กุดกวางสร้อย) และตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโนนดอนกลาง (กุดกวางสร้อย) และตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น พร้อมร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารูปแบบแนวทางการบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาฯ จากภาคเอกชนและภาคประชาชน ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.170665 14.00

1.170665 14.00