NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion:OPC)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการเปิดงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion:OPC) จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรม การพิจารณาประกวด ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

1.180565 10.00