NB2 Resize

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมการพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมการพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และการให้ความรู้การเพาะพันธุ์พืชต่างๆ พร้อมทั้งแจกพันธุ์พืช ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสมารถนำพันธุ์พืชและความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเองและต่อยอดขยายพันธุ์ต่อไปอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม สวท.หนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

351296

351299