NB2 Resize

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม โดยมีผู้เข้ารับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง และนายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

3.120565 09.30

2.120565 09.30

1.120565 09.30