NB2 Resize

"การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด"

 ♦

 มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

   
   − มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
   
  − คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
 
  − คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 
   
  − หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๕๖๒๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
 
 รัฐมนตรีรับผิดชอบไทยไปด้วยกัน
 ♦

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

   
  − คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๗๑๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดหนองบัวลำภู  ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 ♦

 ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

   
  − รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔   
   
  − รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
   
  − รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
   
  − รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  
   
  − สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู   วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
   
  − ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือนร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู
   
  − แนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาของจังหวัดหนองบัวลำภู
   
   
 ♦

 การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

 
1.ThaiGo011063  3.ThaiGo011063 
 
4.ThaiGo011063  2.ThaiGo011063 
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม และนายเวียงชัย แก้วพินิจ  ร่วมให้การต้อนรับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจัดพิธีมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑  จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งมีผู้แทนเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมพิธีรับมอบฯ ณ  หอประชุมอนาลโย  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
   
   
 ♦ 

 ข้อมูลอื่นๆ

   
  – หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
   
– แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
   
  – สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
  – แผนผัง Value Chain แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"  ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน