NB2 Resize

การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

 

 

 

แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

♦ พื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

♦ คำสั่ง SEDZ จังหวัดหนองบัวลำภู

♦ การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

  วัตถุประสงค์สำคัญ
  เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา พื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก และใช้โอกาสจากภาคแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ประสบกับปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับไปยังบ้านเกิด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการศึกษาถึงรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิม และเพิ่มพูนด้วยชุดความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และภูมิสังคม เพื่อพัฒนาหรือยกระดับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามขอบเขตการดำเนินงาน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย
  1. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ
  2. การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ
  3. การบ่มเพาะพัฒนาบุคลากร 7 ภาค และเร่งสร้างผู้ประกอบการใหม่
  4. การสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านการฝึกปฏิบัติร่วมในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ
  6. การต่อยอดผลผลิตเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
7. การจัดทำแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8. การสร้างนวัตกรรมจากฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจในพื้นที่
9. การสร้างการรับรู้และจดจำ สร้างการสื่สารสังคมเชิงรุก
   
  แนวทางการเลือกพื้นที่ปฏิบัติการ
  **พื้นที่มความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยได้รับความยินยอม/อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  **กรณีภาคเอกชน/ประชาชน/องค์กรศาสนา/ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา จะเข้าร่วมโครงการ ต้องยินยอมให้ใช้พื้นที่ และจดทะเบียนการใช้ประโยชน์ร่วกับสำนักงานที่ดินอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าว