NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การจัดทำข้อมูลประกอบการทำหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แบบสรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ข้อมูลเดิมจากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพระราชดำริตามบัญชี สนง.กปร. และตัวอย่างการเพิ่มเติมข้อมูลโครงการพระราชดำริฯ ของอ 20 ตุลาคม 2564 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 15 ตุลาคม 2564 3
รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร-ศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 06 ตุลาคม 2564 9
เอกสารการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2564 28 กันยายน 2564 231
เอกสารประกอบการประชุมตัวชี้วัด 2564 27 กันยายน 2564 22
เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 10/2564 26 กันยายน 2564 175
รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 8 / 2564 22 กันยายน 2564 12
เอกสารประกอบการประชุม กรอ.จ.นภ. ครั้งที่ 3 2564 15 กันยายน 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) 11 กันยายน 2564 5
เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 9/2564 10 กันยายน 2564 241