แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2563 25 กันยายน 2563 30
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ 10 กันยายน 2563 14
แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2565 08 กันยายน 2563 69
เอกสารการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 (นายสมเกียรติ ธงศรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู 31 สิงหาคม 2563 27
แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แผนแม่บท อพ.สธ.-จ.นภ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด ( ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๔) 26 สิงหาคม 2563 99
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 24 สิงหาคม 2563 219
เอกสารประกอบการตรวจติดตามคณะกรรมาธิการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 22 สิงหาคม 2563 25
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 16 สิงหาคม 2563 180
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 29 กรกฎาคม 2563 327
แบบจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2) 29 กรกฎาคม 2563 100