แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 กรกฎาคม 2563 2
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 26 มิถุนายน 2563 212
การประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองบัวลำภู 24 มิถุนายน 2563 9
เอกสาร/แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด 23 มิถุนายน 2563 34
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 22 มิถุนายน 2563 53
แบบจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน ๓.๒) 22 มิถุนายน 2563 22
ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 16 มิถุนายน 2563 54
บัญชีการพิจารณาโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 12 มิถุนายน 2563 7
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 27 พฤษภาคม 2563 244
แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลำภู 28 เมษายน 2563 153