NB2 Resize

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 4/2564 19 เมษายน 2564 21
คู่มือแนวปฏิบัติ การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 01 เมษายน 2564 112
ผลการวิจัยจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 31 มีนาคม 2564 56
การนำเสนอผลการวิจัยจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 31 มีนาคม 2564 11
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มีนาคม 2564 9
แผนยุทธศาสตร์ (Road Map) การขับเคลื่อนอนุรักษ์และขยายพันธุ์กระเจียวอุษา 30 มีนาคม 2564 35
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 29 มีนาคม 2564 18
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 มีนาคม 2564 31
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 3/2564 12 มีนาคม 2564 39
"งานบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SERVICE)" 10 มีนาคม 2564 295