NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565 23 มกราคม 2565 21
การประชุม คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565 23 มกราคม 2565 25
รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 12 / 2564 18 มกราคม 2565 7
No gift จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565 17 มกราคม 2565 80
เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 04 มกราคม 2565 107
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภ 29 ธันวาคม 2564 94
โคกหนองนาโมเดล 24 ธันวาคม 2564 36
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 24 ธันวาคม 2564 39
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 24 ธันวาคม 2564 30
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2564 24 ธันวาคม 2564 128