NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 28 มิถุนายน 2565 8
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 20 มิถุนายน 2565 11
ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 09 มิถุนายน 2565 160
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 27 พฤษภาคม 2565 37
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 25 พฤษภาคม 2565 39
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 02 พฤษภาคม 2565 122
การขับเคลื่อน SEDZ จังหวัดหนองบัวลำภู 29 เมษายน 2565 12
การขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู 29 เมษายน 2565 22
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 28 เมษายน 2565 56
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 28 เมษายน 2565 30