NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2564 29 กรกฎาคม 2564 10
การผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และการงดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ 22 กรกฎาคม 2564 27
ระเบียบวาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 19 กรกฎาคม 2564 44
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 19 กรกฎาคม 2564 36
เอกสารชี้แจงงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการฯ จังหวัด งบปี 65 (จังหวัดหนองบัวลำภู) 09 กรกฎาคม 2564 70
เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 7/2564 06 กรกฎาคม 2564 34
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 02 กรกฎาคม 2564 62
เอกสารประกอบการประชุม ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 6/2564 01 กรกฎาคม 2564 38
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2564 28 มิถุนายน 2564 26
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดหนองบัวลำภู 26 มิถุนายน 2564 50