แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม) 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 4
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 31 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 42
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู 30 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 69
สรุปตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 Area Base ที่จังหวัดต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 28 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย Paodinho 28
เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 30
คู่มือตัวชี้วัดจังหวัด 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Paodinho 63
เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 28 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 98
แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 60
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา) 26 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 104
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 60