แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 17 พฤษภาคม 2563 241
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 03 พฤษภาคม 2563 260
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 เมษายน 2563 502
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๔๖๙/๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน “หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิด - ๑๙” 17 เมษายน 2563 168
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) 13 เมษายน 2563 467
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู 02 เมษายน 2563 660
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) 27 มีนาคม 2563 788
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน 25 มีนาคม 2563 350
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหมู่บ้านชุมชน "หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-๑๙" 24 มีนาคม 2563 439
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (เพิ่มเติม) 23 มีนาคม 2563 309