NB2 Resize

คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 27 มกราคม 2565 1629
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 10 มกราคม 2565 677
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 06 มกราคม 2565 513
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงานการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๕ 30 ธันวาคม 2564 818
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 02 ธันวาคม 2564 675
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 31 ตุลาคม 2564 1063
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 16 ตุลาคม 2564 639
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๒๑) 30 กันยายน 2564 916
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๒๐) 31 สิงหาคม 2564 1714
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในบริษัท เอ็น บี แอพพาเรล จำกัด 10 สิงหาคม 2564 1010