lumphu2

คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) 12 มกราคม 2564 467
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 08 มกราคม 2564 194
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-๑๙” 30 ธันวาคม 2563 656
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-๑๙” 25 ธันวาคม 2563 361
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-๑๙” 15 มิถุนายน 2563 583
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 31 พฤษภาคม 2563 435
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 17 พฤษภาคม 2563 518
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) “หนองบัวลำภู ล็อกเป้าเฝ้าระวัง โควิด-19” 03 พฤษภาคม 2563 839
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 เมษายน 2563 740
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๔๖๙/๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน “หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวังโควิด - ๑๙” 17 เมษายน 2563 258