NB2 Resize

คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๒๐) 31 สิงหาคม 2564 1073
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในบริษัท เอ็น บี แอพพาเรล จำกัด 10 สิงหาคม 2564 741
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๘) 02 สิงหาคม 2564 1230
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๗) 27 กรกฎาคม 2564 960
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๖) 19 กรกฎาคม 2564 1646
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๕) 15 กรกฎาคม 2564 875
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔) 30 มิถุนายน 2564 1113
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๓) 22 มิถุนายน 2564 436
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๒) 15 มิถุนายน 2564 907
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑) 21 พฤษภาคม 2564 967