NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 17 มิถุนายน 2565 70
สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 มีนาคม 2565 67
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 มีนาคม 2565 64
รายงานประจำปี ๒๕๖๔ 25 มีนาคม 2565 50
รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 มีนาคม 2565 35
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองบัวลำภู 21 กันยายน 2564 83
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลําภู ฉบับทบทวน 14 มิถุนายน 2564 433
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดหนองบัวลำภู 14 มิถุนายน 2564 193
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 14 มิถุนายน 2564 144
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 19 มีนาคม 2564 254