NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลําภู ฉบับทบทวน 14 มิถุนายน 2564 43
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดหนองบัวลำภู 14 มิถุนายน 2564 9
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 14 มิถุนายน 2564 9
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 19 มีนาคม 2564 143
แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 16 มีนาคม 2564 119
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ 29 ตุลาคม 2563 750
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2563 122
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 28 กันยายน 2563 425
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองบัวลำภู 28 กันยายน 2563 171
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) 14 กันยายน 2563 114