แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 28 กันยายน 2563 48
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองบัวลำภู 28 กันยายน 2563 12
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) 14 กันยายน 2563 40
แผนงานการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 กันยายน 2563 11
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ 19 มีนาคม 2562 4239
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ 20 มีนาคม 2562 1044
ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) 30 ตุลาคม 2561 617
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุดที่ นภ 0017.2 / ว 6917 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) จากการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 และ (ร่าง) การจำแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 30 ตุลาคม 2561 282
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2 / 6183 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจัีงหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 -2580) ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 30 ตุลาคม 2561 179
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2 / ว5328 ลงวันที่ 18 พ.ค.2559 เรื่อง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) 30 ตุลาคม 2561 245