แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ 19 มีนาคม 2562 3625
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ 20 มีนาคม 2562 923
ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน 2562) 30 ตุลาคม 2561 577
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุดที่ นภ 0017.2 / ว 6917 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) จากการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 และ (ร่าง) การจำแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 30 ตุลาคม 2561 274
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2 / 6183 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจัีงหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 -2580) ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 30 ตุลาคม 2561 175
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2 / ว5328 ลงวันที่ 18 พ.ค.2559 เรื่อง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) 30 ตุลาคม 2561 219
หนังสือเชิญประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) 30 ตุลาคม 2561 219
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 632/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดยุทธสาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) 30 ตุลาคม 2561 191
คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 450/2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการอำนวยการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) 30 ตุลาคม 2561 226
การจัดแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 19 มีนาคม 2562 168