NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลําภู ฉบับทบทวน 14 มิถุนายน 2564 323
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดหนองบัวลำภู 14 มิถุนายน 2564 86
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 14 มิถุนายน 2564 106
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 19 มีนาคม 2564 209
แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 16 มีนาคม 2564 305
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ 29 ตุลาคม 2563 1307
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2563 204
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 28 กันยายน 2563 1066
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองบัวลำภู 28 กันยายน 2563 267
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) 14 กันยายน 2563 213