NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการระเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 23 กรกฎาคม 2564 742
การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 02 กรกฎาคม 2564 4077
"การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู" 04 มีนาคม 2564 168
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2563 114
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๓ 03 ธันวาคม 2563 1095
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 07 สิงหาคม 2563 209
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 29 กรกฎาคม 2563 120
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมกลุ่มทุน 22 กรกฎาคม 2563 64
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 21 กรกฎาคม 2563 180
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15 กรกฎาคม 2563 96