lumphu2

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2563 31
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๓ 03 ธันวาคม 2563 651
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 07 สิงหาคม 2563 131
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 29 กรกฎาคม 2563 48
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมกลุ่มทุน 22 กรกฎาคม 2563 29
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 21 กรกฎาคม 2563 122
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15 กรกฎาคม 2563 57
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16 มิถุนายน 2563 202
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 พฤษภาคม 2563 229
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด - ๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู (เพิ่มเติม) 15 เมษายน 2563 740