แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 09 สิงหาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 2
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู 09 สิงหาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 1
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 14
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓ 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 98
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 197
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Paodinho 350
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 787
การเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 164
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 162