NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙๑๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 18 ตุลาคม 2564 9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย 16 สิงหาคม 2564 6456
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 11 สิงหาคม 2564 80
"การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู" 04 มีนาคม 2564 205
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2563 141
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๓ 03 ธันวาคม 2563 1300
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 07 สิงหาคม 2563 267
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 29 กรกฎาคม 2563 132
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมกลุ่มทุน 22 กรกฎาคม 2563 69
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 21 กรกฎาคม 2563 200