NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
♦ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 กุมภาพันธ์ 2565 76
♦ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙๙๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 22 พฤศจิกายน 2564 869
♦ การแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๙๑๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 18 ตุลาคม 2564 373
♦ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย 16 สิงหาคม 2564 6844
♦ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 11 สิงหาคม 2564 115
♦ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู 04 มีนาคม 2564 282
♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2563 199
♦ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๓ 03 ธันวาคม 2563 1697
♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 07 สิงหาคม 2563 312
♦ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 29 กรกฎาคม 2563 165