แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๓๐๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 24 ธันวาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 171
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 127
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ สำหรับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒ 13 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 157
การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 04 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 364
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 09 สิงหาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 137
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการใน อ.ก.พ. จังหวัดหนองบัวลำภู 09 สิงหาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 57
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 65
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓ 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 183
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 261
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู 21 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Paodinho 584