โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic concrete (4cm) สายบ้านหนองฯ