NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา” 24 กุมภาพันธ์ 2563 82
สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ ๒๔ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562 105
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" 28 พฤศจิกายน 2562 204
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 พฤศจิกายน 2562 84
กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 กันยายน 2562 133
สถาบันพระปกเกล้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 06 กันยายน 2562 159
สำนักงาน ก.พ. เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค" 06 กันยายน 2562 111
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ" 12 กรกฎาคม 2562 182
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 02 กรกฎาคม 2562 718
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 10 มิถุนายน 2562 501