แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ" 12 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 14
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 02 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 15
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Paodinho 67
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 30 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 24
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 41
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เชิญเข้ารับการฝึกอบรม "โครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" 18 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 47
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๕ เวที 29 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 83
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2562 26 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 8
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 23 เมษายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 70
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา) 26 มีนาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 74