แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
คู่มือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 16 มีนาคม 2563 28
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 11 มีนาคม 2563 12
การใช้ระบบแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในการแจ้งเหตุการเผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาทุกชนิดในพื้นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 17
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา” 24 กุมภาพันธ์ 2563 11
สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ ๒๔ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562 27
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" 28 พฤศจิกายน 2562 28
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 พฤศจิกายน 2562 35
กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 กันยายน 2562 70
สถาบันพระปกเกล้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 06 กันยายน 2562 70
สำนักงาน ก.พ. เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค" 06 กันยายน 2562 55