NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
♦ สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลฯ ประจำปี ๒๕๖๕ 11 มีนาคม 2565 19
♦ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ 26 กุมภาพันธ์ 2565 32
♦ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 กุมภาพันธ์ 2565 19
♦ ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๕ 28 มกราคม 2565 177
♦ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 18 มกราคม 2565 30
♦ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการ เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน" 07 มกราคม 2565 35
♦ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๑๑ 27 ธันวาคม 2564 26
♦ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผ้าอัตลักษณ์หนองบัวลำภู 15 พฤศจิกายน 2564 41
♦ รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 21 ตุลาคม 2564 45
♦ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญชวนภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑) 12 กรกฎาคม 2564 245