NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 9 / 2564 21 ตุลาคม 2564 3
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญชวนภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑) 12 กรกฎาคม 2564 37
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 26 มิถุนายน 2564 1231
งานวิจัยการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 08 เมษายน 2564 49
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ก.พ.ร. ๑ รุ่น ๘)" 02 กุมภาพันธ์ 2564 65
การเพิ่มข้อความ วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" 16 ธันวาคม 2563 767
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๕ 18 พฤศจิกายน 2563 60
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่" 27 ตุลาคม 2563 71
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ 16 ตุลาคม 2563 143
ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน มาเที่ยวงาน การแสดง แสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน ยุทธหัตถี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู 23 กรกฎาคม 2563 101