แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 0
กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 20
สถาบันพระปกเกล้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานโครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 06 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 30
สำนักงาน ก.พ. เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค" 06 กันยายน 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 28
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ" 12 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 46
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 02 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 45
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Paodinho 108
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 30 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 62
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 70
สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เชิญเข้ารับการฝึกอบรม "โครงการอบรมหลักกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" 18 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์ 87