กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการภายในจังหวัด ได้มีความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป