• กรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2219/2559 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

    หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2

 • แทวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การทบทวนกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไฟล์แนบ
 • การทบทวนกฎบัตร ไฟล์แนบที่1 ไฟล์แนบที่2 ไฟล์แนบที่3
 • การทบทวนกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน