NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การทบทวนกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 28 ตุลาคม 2563 101
การทบทวนและการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 229
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 11 ธันวาคม 2562 68
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 154
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ตุลาคม 2562 105
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2561 138
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 226
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 161
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ2562 05 พฤศจิกายน 2561 164
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ62 05 พฤศจิกายน 2561 175