NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การทบทวนกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 28 ตุลาคม 2563 66
การทบทวนและการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 61
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 11 ธันวาคม 2562 45
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 129
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ตุลาคม 2562 83
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2561 97
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 167
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 141
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ2562 05 พฤศจิกายน 2561 142
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ62 05 พฤศจิกายน 2561 158