NB2 Resize

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
การทบทวนกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 28 ตุลาคม 2563 91
การทบทวนและการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 27 ตุลาคม 2563 132
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2562 11 ธันวาคม 2562 62
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 149
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 ตุลาคม 2562 102
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2561 116
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 183
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 159
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ2562 05 พฤศจิกายน 2561 156
กฏบัตรประจำปีงบประมาณ62 05 พฤศจิกายน 2561 173