NB2 Resize

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู

• แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 · กระทรวงมหาดไทย
  · จังหวัดหนองบัวลำภู

• รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
• แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จังหวัดหนองบัวลำภู
• แบบการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
• แบบตรวจสอบและแจ้งยืนยันการใช้จ่่ายงบประมาณตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดหนองบัวลำภู
"คำนำ"
• แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
• แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑