NB2 Resize

การเสด็จพระราชดำเนินมา ณ จังหวัดหนองบัวลำภูของรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การเสด็จพระราชดำเนินมา ณ จังหวัดหนองบัวลำภูของรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

    • ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2500 เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลากฤษ์ ณ โรงเรียนพิศาลวิทยา อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

    • ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2511 เสด็จฯ เปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู)

    • ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2518 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู)

    • ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2519

    • ครั้งที่ 5 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2521

    • ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2522

    • ครั้งที่ 7 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2522

    • ครั้งที่ 8 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2523

    • ครั้งที่ 9 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2525

    • ครั้งที่ 10 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2526

    • ครั้งที่ 11 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2526
9 1999999999999

ในการเสด็จฯ ครั้งที่ 4-11 เพื่อมนัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย สนทนาธรรม และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอหนองบัวลำภู

    • ครั้งที่ 12 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527 เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว อนาลโย

    • ครั้งที่ 13 วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 เสด็จฯ ไปทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย
99