อำเภอนาวัง

ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ(อำเภอนาวัง)

                 ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ  เมื่อเดือนธันวาคม  ๒๕๓๗  กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูและกิ่งอำเภอนาวังก็ได้ฐานะขึ้นพร้อมกับ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกคือนายประภา  ยุวานนท์ ได้ดำริการจัดงานสำคัญของจังหวัดขึ้น โดยมีผู้เสนอการจัดงานขึ้นเขาไหว้พระ และได้ประชุมปรึกษาหารือว่าจะเลือกเอาที่ไหนดีในระหว่างที่มีที่เหมาะสมอยู่ ๓  แห่ง ตามคำขวัญของจังหวัด คือ (อุทยานแห่งชาติ  ภูเก้า  -  ภูพานคำ  แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ )  ที่ประชุมมีมติ เห็นควรจัดที่ถ้ำเอราวัณ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสม เช่นถ้ำเอราวัณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก่อน เส้นทางคมนาคมสะดวก ตลอดจนมีความพร้อมในระดับท้องถิ่นด้วย 

02

03

04 

            ปี ๒๕๓๘ ได้มีการจัดงานขึ้นเขาไหว้พระ  ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งได้จัดงานในช่วงสงกรานต์โดยมีนายประภา  ยุวานนท์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี มี    นายวีระ  จันทรทิพรักษ์  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอนาวัง เป็นประธานจัดงาน รวมทั้งกำนันตำบลวังทอง  นายล้วน บุญมาตร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ด้วย โดยมีรูปแบบการจัดงาน  มีการประกวดขบวนแห่นางผมหอม  ของแต่ละตำบล ประกวดนางผมหอม  พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเอราวัณ  ประกวดดนตรีพื้นเมือง  และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง มากมาย  จากนั้นมาก็ได้กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระขึ้นทุกปี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายนของทุกปี จนถึงปัจจุบัน

05

06

07