อำเภอนากลาง

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช (อำเภอนากลาง)

            อำเภอนากลาง  ได้ร่วมมือกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๕  ธันวามหาราช  ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี   ถวายความดี  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวามหาราช   เทศบาลตำบลนากลางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอนากลาง  จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวามหาราช  "รวมใจภักดิ์  รักในหลวง"  โดยได้รับความเห็นชอบตามมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๓-๗  ธันวาคม  ของทุกปี

01

03

04

05

06