อำเภอศรีบุญเรือง

ประเพณีบุญบั้งไฟ(อำเภอศรีบุญเรือง)

        ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอศรีบุญเรือง  ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่  ประกวดผาแดง-นางไอ่ มีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  การฟ้อนรำ  การแสดงหมอลำ  การสาธิตวิธีการทำนา  การสู่ขวัญ  ในขบวนแห่ตอนหัวขบวนจะมีรถที่แห่บั้งไฟมีการประดับประดาบั้งไฟอย่างวิจิตร ตระการตา  สวยงามไม่แพ้จังหวัดใดเลยที่เดียว  ต่อมาจะเป็นรถแห่ผาแดง - นางไอ่ ซึ่งคู่ผาแดง - นางไอ่ จะมีคัดเลือกจากเด็กสาว เด็กชายที่มีหน้าตาดี  บุคลิกดีในชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวด มีการประดับประดารถ  ม้า  ของผาแดง - นางไอ่  อย่างวิจิตรตระการตาสวยงามมาก  ต่อมาจะเป็นการสาธิตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ  แล้วแต่ว่า  ชุมชนใดจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร  เป็นต้นว่า  มีการสาธิตการถอนต้นกล้า  มีการสาธิตการตำข้าว  มีการสาธิตการเล่นหมอลำซิ่ง  มีการสาธิตการสาวไหม  ต่อมาจะเป็นขบวนฟ้อนรำของแต่ละชุมชน

 01

02

ซึ่งในแต่ละปีจะมีการแข่งขบวนฟ้อนรำว่า ขบวนฟ้อนรำของชุมชนใด จะมีความพร้อมเพรียงสวยงามมากที่สุด  พิธีการต่าง ๆ  จะเริ่มประมาณเที่ยงหรือก่อนเที่ยงไปสิ้นสุดเอาตอนเย็น  ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจาก ขบวนแห่ของแต่ละชุมชน มีความยาวมากประมาณ ๒๐๐ -๓๐๐  เมตร ซึ่งขบวนแห่  ได้สร้างความสนุกสนาน  เป็นที่สนใจของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก  ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญา  และความชาญฉลาดของชาวอีสานที่เน้นความรักความสามัคคี  และมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมชาวอีสาน  ซึ่งชาวอำเภอศรีบุญเรือง ได้ร่วมกันสืบทอดและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้อย่างดีเพื่อให้อนุชน รุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป

03

04