อำเภอโนนสัง

ประเพณีบุญผะเหวด(อำเภอโนนสัง)

               บุญผะเหวด  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  บุญมหาชาติ  เป็นงานบุญที่พระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าว ถึงพระจริยาวัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร หรือเรียกว่า  มหาเวสสันดรชาดก      มีความยาวถึง  ๑๓  กัณฑ์   การทำบุญผะเหวดจะมีขึ้นในเดือนสี่  ชาวบ้านจะกำหนดวันกันเอง  โดยไม่ให้ตรงกันกับหมู่บ้านใกล้เคียง  ก่อนเทศน์  ๑  วัน  ชาวบ้านจะจัดพิธีรับผะเหวดเข้ามาสู่เมือง  ในการจัดขบวนแห่จะมีดนตรีประโคม  ประกอบด้วย  ฆ้อง  กลอง  ผ้าผะเหวดและคนร่วมขบวน  เมื่อขบวนไปถึงบริเวณที่สมมติให้ผะเหวดอยู่  ก็จะเอาขันธ์  ๕  ใส่คายเงินไปนิมนต์  พระภิกษุที่สมมติเป็นผะเหวดจะรับนิมนต์ และแสดงธรรมเทศนาสอนพุทธบริษัทก่อนแล้ว  จึงแห่ผะเหวดเข้าเมือง

 01

02

03

 04

          หลังจากนั้นพระภิกษุก็จะแสดงธรรมเทศนากัณฑ์สังกาศจนจบ  ต่อมาตอนเช้ามืดชาวบ้านก็จะออกไปแห่ข้าวพันก้อน   แล้วฟังเทศน์มาลัยหมื่น  มาลัยแสนและพระเวสสันดรชาดกจนครบ  ๑๓  กัณฑ์  ในระหว่างกลางวันที่ญาติโยมออกไปฟังเทศน์นั้น  จะมีการทำบุญเลี้ยงพระไปด้วย  และตามความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาเวสสันดรชาดกจบภายในวันเดียว แล้วจะได้พบกับศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ชาวอำเภอโนนสัง  จึงจัดงานบุญผะเหวดนี้ติดต่อกันทุกปี

05

06

07