อำเภอเมือง

งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช–กาชาดหนองบัวลำภู(อำเภอเมือง)

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู

            สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระสุทธิกษัตรีประสูติที่เมือง พิษณุโลก เมื่อปีพุทธศักราช 2089 เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2133 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 24 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับกรุงหงสาวดี เมื่อปีพุทธศักราช 2127 หลังจากต้องเสียเอกราชเป็นเวลา 15 ปี ทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยอดเยี่ยมในการทำสงคราม และทรงเป็นจอมทัพที่กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือน จึงทรงชนะศึกสงครามตลอดรัชกาล นับตั้งแต่ทรงศึกชนะพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัตถี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วสุวรรณภูมิ ไม่มีข้าศึกกล้ารุกรานประเทศไทยเป็นเวลาสืบต่อยาวนานถึง 174 ปี ชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่เชื่อถือของนานาประเทศ ในยุโรป ต่างส่งทูตมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศไทย เศรษฐกิจของชาติเจริญรุ่งเรือง ราษฎรร่มเย็นเป็นสุข จึงได้รับถวายพระนามเป็น "มหาราช" ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 ณ เมืองหาง

            เมื่อปีพุทธศักราช 2117 ทรงตามเสด็จสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดายกทัพไปตีลานช้างได้พักทัพ ณ บริเวณหนองบัว เมืองหนองบัวลำภู แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษ จึงได้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา ชาวเมืองหนองบัวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เมื่อเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2510  โดยกรมศิลปากร เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของอนุชนรุ่นหลังสืบไป  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2511  ชาวหนองบัวลำภู จึงถือเป็นประเพณีในการประกอบพิธีสักการะบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2511 เป็นต้นมา ซึ่งต่อมารัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น "วันกองทัพไทย" จังหวัดจึงได้กำหนดเป็นวันบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถึง ปัจจุบัน ตลอดจนได้กำหนดให้พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญในรูปตรา ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อความเป็นสิริมงคล  ทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูนับเป็นจังหวัดที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

002

004 

003

          สำหรับกำหนดการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - กาชาดหนองบัวลำภู มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม ของทุกปี  ณ สนามสมเด็จนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยกำหนดพิธีการในวันแรกของงาน ออกเป็น 2 ช่วง คือ

  • 1) ช่วงเช้า พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  • 2) ช่วงบ่าย พิธีเปิดงาน " สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - กาชาดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2553 โดยมีขบวนแห่จากทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาต่างๆรูปแบบการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  •        1) การจัดกิจกรรมภายในบริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้แก่
  •           - การออกร้านนิทรรศการ ผลงานของส่วนราชการ
  •           - การออกร้านมัจฉากาชาด
  •           - การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
  •           - การประกวดธิดากาชาด การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
  •           - การเดินแบบแสดงผ้าไทยการกุศล
  •           - มหรสพสมโภช
  •       2) การจัดกิจกรรมภายนอกงาน ได้แก่ การแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น กอล์ฟการกุศล ฟุตซอล เปตอง หรือชนิดกีฬาอื่นๆ