อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ

  อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ         อุทยาน แห่งชาติภูเก้าภูพานคำ มีพื้นครอบคลุมอาณาบริเวณรอยต่อสามจังหวัด คือ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานีแต่แนวเทือกเขาส่วนใหญ่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามจะทอด ยาวอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู   และ ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตามเส้นทาง หนองบัวลำภู – ขอนแก่น     ระยะทางประมาณ  53 กม.
 
          ใน อดีตบริเวณสันภูเก้า -ภูพานคำ มีป่าไม้นานาพรรณอุดมสมบูรณ์ด้วยป่ารกชัฏ และมีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมากมาย แต่ในปัจจุบันสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่เดิมเบาบางลง เพราะมีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จนนับวันละลดน้อยลงและในที่สุดอาจจะไม่มีสภาพเดิมให้เห็นอีก  ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องประกาศให้บริเวณภูเก้า - ภูพานคำ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติเดิม ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ      ทั้งนี้ เพื่อต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าที่ยังเหลืออยู่ไม่มากนักให้เหลืออยู่เป็นมรดกของชาติตลอดไป 

   ph9-2  ph9

           อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ  มี ทัศนียภาพเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ จะเป็นจุดกลางของกลุ่มภูเขาสองเทือก คือ ภูเก้า และภูพานคำ กลุ่มภูเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเขื่อนมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่ จำนวนมาก ลูก  คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อหม้อ  ภูซัน ภูเปราะ ภูลวก และภูวัด จึงเรียกว่า “ภูเก้า” ส่วนภูพานคำอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเขื่อน เป็นแนวภูเขาที่เริ่มจากตัวเขื่อนทอดยาวไปทางทิศเหนือจนจด
ลำน้ำโขงที่หนองคาย ทั้งภูเก้า   และ ภูพานคำ มีตำนานที่ชาวบ้านเล่าติดต่อกันมาเป็นเรื่องราวมากมาย เพราะเขตนี้เป็นเขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า  ภูพานคำ ยังมีถ้ำที่สวยงามมากมาย เช่น ถ้ำพรานหมา ซึ่งเป็นถ้ำที่มีความสำคัญถ้ำหนึ่ง เพราะเป็นถ้ำที่ หลวงปู่ขาว  อนาลโย พระเถระที่มีชื่อเสียงแห่งวัดถ้ำกลองเพล    ได้เคยธุดงค์มาบำเพ็ญภาวนาที่ถ้ำนี้ เป็นต้น ดังนั้น   ทัศ นีภาพที่สวยงามจึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่นิยมไพร โดยทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง และชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมีความภาคภูมิใจเพราะอุทยานแห่งชาติภูเก้า  ภูพานคำ   เปรียบเสมือนสมบัติที่เหลืออยู่ ที่มีไม่มากนักที่ชาวจังหวัดหนองบัวลำภูหวงแหนไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบไปชั่วกาลนาน