NB2 Resize

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จากอดีต - ปัจจุบัน
ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นายมนัส แดงสุภา
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ธ.ค. 36 - 5 ต.ค. 38
2 นายทวีสิน สระสม
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ต.ค. 38 - 20 ต.ค. 40
3 นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 39 - 20 ต.ค. 40
4 นายสุนาย ลาดคำกรุง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 ต.ค. 40 - 1 ต.ค. 41
5 นายเจริญ พรหมพนิต
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 ต.ค. 40 - 21 เม.ย. 41
6 นายวิลาศ สัตยายุทธ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 21 เม.ย. 41 - 30 ก.ย. 42
7 นายกิตติพงษ์ สุนานันท์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1 ต.ค. 40 - 3 ต.ค.42
8 นายวรงค์ ศิริพานิช
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 4 ต.ค. 42  - 1 ต.ค. 44
9 นายวนิช ฤทธิเดช
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 4 ต.ค. 42 - 1 ต.ค. 43
10 นายกวี กิตติสถาพร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2 ต.ค. 43  - 24 ธ.ค. 44
11 นายสุเทพ ปิ่นกระเสริฐ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ต.ค. 44 - 20 ม.ค. 46
12 นายเจด็จ มุสิกวงศ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 24 ธ.ค. 44 - 15 ก.ย. 46
13 นายอารยะ จิตรบรรจง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 มิ.ย. 46 - 30 กัยายน 3553(เกษียณ)
 
14 นายเฉลิมชัย รัตนจันทะ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 ก.ย. 46 - 30 ก.ย. 47
15 นายสุเมธ แสงนิ่มนวล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1 ต.ค. 47 - 3 ธ.ค. 49
16 นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 4 ธ.ค.49 - 16 ตุลาคม 51
17 นายชัช กิตตินภดล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 17 ตุลาคม 51 - 21 มิ.ย.52
18  นายธานี  ปลูกเจริญ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 22 มิ.ย.52 - 8 พ.ย.52
19  นายสมาน วงศ์วรายุทธ
ดำรงดำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.52 - 30 กันยายน 2557
20 นายกอบเกียรติ กาญจนะ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  - 27 ตุลาคม 2556
21

นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557

22

นายสมบูรณ์  โอฬารกิจเจริญ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2559

  23

นายธนา  บุษปวนิช

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 17 มกราคม 2559

 
 24

นายสมบูรณ์  ศิริเวช

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 - 9 ตุลาคม 2559

 
 25

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

 
 26

นายโชติ  เชื้อโชติ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561

 
 27 นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน 
28 นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2561 - 3 ตุลาคม 2562
29 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564
 30  นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน2563 - 15 พฤศจิกายน2564
31  นายสุวิทย์  จันทร์หวร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน