NB2 Resize

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

1. นายประภา ยุวานนท์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 - วันที่ 30 มิถุนายน 2537
 
2. นายขวัญชัย วศวงศ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 - วันที่ 30 เมษายน 2540
 
3. นายนิคม บูรณพันธุ์ศรี
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 - วันที่ 16 เมษายน 2541
 
4. นายนิรัช วัจนะภูมิ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2541 - วันที่ 30 กันยายน 2542
 
5. นายปัญญารัตน์ ปานทอง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 - วันที่ 30 กันยายน 2544
 
6. นายสุขุมรัฐ สาริบุตร
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 - วันที่ 30 กันยายน 2546
 
7. นายจารึก ปริญญาพล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - วันที่ 30 กันยายน 2547
 
8. นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 - วันที่ 4 มิถุนายน 2549
 
9. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2549 - วันที่ 30 กันยายน 2550
 
10. นายเดชา ตันติยวรงค์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 5 พฤษภาคม 2551
 
11. นายอธิคม สุพรรณพงศ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
 
12. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
 
13. นายวินัย บัวประดิษฐ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 27 พฤศจิกายน 2554
 
14.นายระพี ผ่องบุพกิจ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2556
 
15. นายชยพล ธิติศักดิื
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2558


16. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 - 30 กันยายน 2558

 17psin1

17. นายพศิน โกมลวิชญ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

thananork011059 1

18.นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561

pvj1

19.นายชัยธวัช  เนียมศิริ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

2019 somjat011062resize

20.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

6

21.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน