สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000203043
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สปดาห์
สปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
817
842
3991
193488
20810
22092
203043
Your IP: 54.161.21.157
Server Time: 2017-07-27 21:39:21

 

•การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1/2560
   ♦  หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0017.5/ว 2566 ลว.6 มี.ค. 60 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
   ♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรื่อนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
   ♦ ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรื่อนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2   คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมฯ
• ดาวน์โหลด หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว19310 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  แบบติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 
• เรื่อง สรุปมติ – ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559    ไฟล์ที่ 1   ไฟล์ที่ 2   ไฟล์ที่ 3
• การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภูที่2700/2559   หน้าปกคำสั่งการมอบอำนาจ   ผนวก ก(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก ข(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก ค   ผนวก ง(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก จ(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก ฉ
• คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2350/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดหนองบัวลำภู 
• แบบฟอร์มการของบประมาณปีพ.ศ.2561 รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายข้อมูลพื้นฐานโครงการฯ  แบบ จ.2  แบบ จ.3       
 แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (ผวจ.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

• นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2561 - 2564)

และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไฟล์แนบที่ 1  ไฟล์แนบที่ 2

ไฟล์แนบที่ 3 ไฟล์แนบที่ 4  แบบรายงาน

•แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เป็นส่วนประกอบ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
• การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 ตัวอย่างแบบรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท จังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

• สัตว์น้ำประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

• บัญชีชุดโครงการปี 2560 (แบบ จ.2)

• ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
kpi puwa

 2.Somsak59 1 Web

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

Mail moi3160x56

agri2160x56

 

 

BN agrimap5160x56