กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการภายในจังหวัด ได้มีความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ไว้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจ

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการภายในจังหวัด ได้มีความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

การทบทวนและการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู

Attachments:
Download this file (godbat123.pdf)การทบทวนและการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน[กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ]2401 kB

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ไว้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจ