กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการภายในจังหวัด ได้มีความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น ความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ไว้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจ

 • กรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter) จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2219/2559 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

    หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2

 • แทวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แจ้งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การทบทวนกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ไฟล์แนบ
 • การทบทวนกฎบัตร ไฟล์แนบที่1 ไฟล์แนบที่2 ไฟล์แนบที่3
 • การทบทวนกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน