โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In tegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ข้อมูล ITA 2561
 ♦ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค        รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ♦ หลักการและเหตุผล 
 ♦ วัตถุประสงค์
 ♦ ประโยชน์ที่จะได้รับ
 ♦ กลุ่มเป้าหมาย
 ♦ ขอบเขตการดำเนินงาน
 ♦ กรอบแนวคิดและขอบเขต
 ♦ ระยะเวลาการดำเนินงาน
 ♦ ขั้นตอนการดำเนินงาน
 ♦ ปฏิทินและกรอบการประเมินฯ
 ♦ คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ   (โดยที่ปรึกษาโครงการ)
 ♦ คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ   (โดย สำนักงาน ป.ป.ช.)
 ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระดับจังหวัด)