ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู

• แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดหนองบัวลำภู
• แบบการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
• แบบตรวจสอบและแจ้งยืนยันการใช้จ่่ายงบประมาณตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู
"คำนำ"
• แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561