bao5

 

 1122

 

≡> หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุดที่ นภ 0017.2 / ว 6917 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) จากการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 และ (ร่าง) การจำแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

≡> หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2 / 6183 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจัีงหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 -2580) ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2559

• 

≡›› หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2 / ว5328 ลงวันที่ 18 พ.ค.2559 เรื่อง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580 ) 

 •

 ≡>>หนังสือเชิญประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560-2580)

 •

≡>>คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 632/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดยุทธสาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560-2580)
 •
≡>>คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 450/2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการอำนวยการจัดทำยุทธศาสตร์     การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ปี (พ.ศ.2560-2580)