Chaitawat

 pvj1
ประวัติข้าราชการ

๑. นายชัยธวัช  เนียมศิริ

๒. เกิดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔

๓. คุณวุฒิ - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๒๔)

              - 

๔. การศึกษาอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.๖) รุ่นที่ ๑/๒๕๔๓

- หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๗ ของ มท. (๒๕๔๗)

- หลักสูตรการประเมินการฝึกอบรม (๒๕๔๘)

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ (๒๕๖๐-๒๕๖๑)

๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์มงกฎไทย (๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔)

- เหรียญจักรพรรดิมาลา  (๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔)

๖. ประวัติการทำงาน  
 
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง สังกัด
9 กันยายน 2528 นักประชาสงเคราะห์ 3 ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดเลย
2 ตุลาคม 2530 นักประชาสงเคราะห์ 4 ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดเลย
16 มกราคม 2533

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 

ฝ่ายแผนและโครงการ

สำนักงานจังหวัดเลย

6 กุมภาพันธ์ 2533 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดเลย

16 พฤศจิกายน 2534 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดเลย

23 พฤศจิกายน 2534

บุคลากร 5 

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

1 ธันวาคม 2535

หัวหน้าศูนย์นักศึกษาพม่า

ศูนย์นักศึกษาพม่า จังหวัดราชบุรี

13 พฤษภาคม 2536

เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าว 5

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

27 มิถุนายน 2537

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

17 เมษายน 2538

รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

10 มกราคม 2539

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

14 พฤศจิกายน 2540

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

21 เมษายน 2541

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

23 เมษายน 2541

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

3 เมษายน 2543

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

5 พฤศจิกายน 2544

หัวหน้าฝ่าย

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7)

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี

20 ธันวาคม 2547

รักษาการในตำแหน่ง

 (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 มกราคม 2548

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15 สิงหาคม 2549

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

1 ธันวาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2550

ช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

15 มกราคม 2550

รักษาการในตำแหน่ง

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดน่าน

15 มกราคม 2550

ช่วยราชการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15 กุมภาพันธ์ 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดน่าน

11 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดเลย

11 มิถุนายน 2550 ช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11 มิถุนายน 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดเลย

11 ธันวาคม 2551 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดเลย

9 พฤษภาคม 2554 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (อำนวยการสูง) สำนักงานจังหวัดเลย
4 มกราคม 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (อำนวยการสูง) สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
1 ตุลาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดบึงกาฬ
10 ตุลาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดขอนแก่น
1 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู