thanakorn

 thanakorn011059
ประวัติข้าราชการ

๑. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล

๒. เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๓

๓. คุณวุฒิ - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๒๔)

              - ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๒๗)

๔. การศึกษาอบรม

- หลักสูตรการบริหารสำนักงานจังหวัด (กบส.๑) รุ่นที่ ๒/๒๕๓๙

- หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.๗) รุ่นที่ ๑/๒๕๔๔

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๙ (๒๕๔๙)

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ (๒๕๕๘-๒๕๕๙)

๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ป.ม. (๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑)

- ป.ช. (๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔)

๖. ประวัติการทำงาน  
 
วัน เดือน ปี ตำแหน่ง สังกัด
24 กันยายน 2527 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 ตุลาคม 2528 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 ตุลาคม 2531 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 เมษายน 2532 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงานจังหวัดลำปาง
15 กรกฎาคม 2534 บุคลากร 5 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
1 ธันวาคม 2534

หัวหน้าฝ่าย

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6)

ฝ่ายแผนและโครงการ

สำนักงานจังหวัดตาก

15 เมษายน 2535

หัวหน้างาน

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6)

ฝ่ายแผนและโครงการ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

1 มีนาคม 2539

หัวหน้าฝ่าย

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7)

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

12 กรกฎาคม 2539

หัวหน้าฝ่าย

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7)

ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

20 มกราคม 2540

หัวหน้าฝ่าย

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7)

ฝ่ายนโยบายและแผน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19 ตุลาคม 2541

หัวหน้าฝ่าย

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7)

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดลำพูน

29 พฤศจิกายน 2542

หัวหน้าฝ่าย

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7)

ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

19 พฤษภาคม 2546

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

2 มิถุนายน 2546

หัวหน้ากลุ่มงาน

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

2 กุมภาพันธ์ 2547

หัวหน้ากลุ่ม

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)      

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

26 ตุลาคม 2547

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

พะเยา (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

20 ธันวาคม 2547

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

พะเยา (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดชุมพร

27 กุมภาพันธ์ 2549

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

พะเยา (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดพะเยา

15 สิงหาคม 2549

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

พะเยา (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดลำปาง

19 กุมภาพันธ์ 2550

หัวหน้ากลุ่ม

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8ว)    

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดลำปาง

11 มิถุนายน 2550

หัวหน้ากลุ่ม

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดลำพูน

24 ตุลาคม 2550

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9)

สำนักงานจังหวัดแพร่
11 ธันวาคม 2551 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานจังหวัดแพร่
28 ตุลาคม 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดแพร่
14 มีนาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดพิษณุโลก
1 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู