• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัด   ราคากลาง  new07

 
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ)   
• ประกาศ ทต.นาคำไฮ เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
• ประกาศ ทต.เก่ากลอย เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจำนวน 4 โครงการ  
• ประกาศ ทต.นาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะฯ  
• ประกาศ อบต.บ้านขาม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ  
• ประกาศ อบต.ทรายทอง เรื่องสอบราคาซื้อรถกระเช้าติดเครน เครื่องยนต์ 130 แรงม้า   
• ประกาศ อบจ.นภ. เรื่องแก้ไขประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรฯ สายบ้านหนองเล้าข้าว   
• ที่ นภ 0028/667 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร 1 (สนง.จัดหางานจังหวัด)  
• ที่ นภ 0029/554 เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ตามแบบ สขร. 1 (สนง.สวัสดิการฯ)  
• ที่ นภ 51008/1819 เรื่อง รายงานผลการประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อบจ.)   
• ที่ นภ 0024/002693 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สนง.คุมประพฤติจังหวัด)  
• ที่ นภ 0012/651 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร. 1 (สนง.ขนส่งจังหวัด)  
• ที่ นภ 51001/620 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้่อจัดจ้างในรอบเมือนเมษายน 2560 ตามแบบ สขร. 1 (อบจ.)  
• การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งมิใช่งานก่อสร้างฯ (อบต.เมืองใหม่)   
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนแก้วอุดมฯ (ทต.นากลาง)  
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุงฯ (ทต.นากลาง)  

• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนวิทยานุสรณ์ฯ (ทต.นากลาง) 

 
• ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายมโนรมย์ฯ (ทต.นากลาง)   
• ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำสายไปหนองหญ้าปล้องฯ (ทต.นากลาง)   
• ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนโยธาฯ (ทต.นากลาง)   

• ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการการส่งเสริมตลาดด้านการลงทุน การท่องเที่ยวฯ (e-bidding) (สนง.ยธ.ผม.)

 
• ที่ นภ 0020.1/9289 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สนง.ที่ดิน)  

• การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นภ.549 (สนง.ธนารักษ์ฯ)

• ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

   กิจกรรม สร้างทางเดินเชื่อมภูพานน้อย - วนอุทยานบัวบาน - พระพุทธชยันตี

 
• ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำฯ บ้านศิริชัย ม.13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.นากลาง)  
• ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาสามัคคี บ้านภูน้อย ม.6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.นากลาง)  
• ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 3/2560 (ป.ป.ส.ภาค 4)  
• ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อยฯ (e-bidding) (สนง.ยธ.ผม.)   
• ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู)  
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้ม (แบบ มข 2527) ลำห้วยบน ม.18 (ทต.กุดดินจี่) 

• ที่ นภ 0024/002174 เรื่องการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) (สนง.คุมประพฤติจังหวัด)

 
• ที่ นภ 0012/526 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) (สนง.ขนส่งจังหวัด)  
• ที่ นภ 0029/449 เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน เมษายน 2560 ตามแบบ สขร.1 (สนง.สวัสดิการฯ)  
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ๋อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
• ที่ นภ 0118.4/ว 09 เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) แบบ ป.ป.ช. 01 ของ อ.เมือง  

• ที่ นภ 71001/ว96 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ของ อบต.นากอก  

 
• แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย