• การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งมิใช่งานก่อสร้างฯ (อบต.เมืองใหม่) new06  
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนแก้วอุดมฯ (ทต.นากลาง)new06  
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุงฯ (ทต.นากลาง)new06  

• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนวิทยานุสรณ์ฯ (ทต.นากลาง) new06

 
• ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายมโนรมย์ฯ (ทต.นากลาง) new06  
• ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำสายไปหนองหญ้าปล้องฯ (ทต.นากลาง) new06  
• ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนโยธาบ้านโพธิ์ค้ำฯ (ทต.นากลาง) new06  

• ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการการส่งเสริมตลาดด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรฯ (e-bidding) (สนง.ยธ.ผม.)

 

• การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นภ.549 (สนง.ธนารักษ์ฯ)

• ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

   กิจกรรม สร้างทางเดินเชื่อมภูพานน้อย - วนอุทยานบัวบาน - พระพุทธชยันตี

 
• ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำฯ บ้านศิริชัย ม.13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.นากลาง)  
• ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาสามัคคี บ้านภูน้อย ม.6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.นากลาง)  
• ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 3/2560 (ป.ป.ส.ภาค 4)  
• ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อยฯ (e-bidding) (สนง.ยธ.ผม.)   
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้ม (แบบ มข 2527) ลำห้วยบน ม.18 (ทต.กุดดินจี่) 
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ๋อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
• ที่ นภ 0118.4/ว 09 เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) แบบ ป.ป.ช. 01 ของ อ.เมือง  

• ที่ นภ 71001/ว96 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ของ อบต.นากอก