ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์   ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ VTR การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการจ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

 
• ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (4 ซ.ม.) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น - บ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (4 ซ.ม.) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น - บ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
 
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (4 ซม.) สายบ้านหนองเล้าขาว ตำบลบานถิ่น - บ้านวังมน ตำบลบ้านโคก อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอนากลาง (e-bidding) (อ.นากลาง)  
• นภ 0029/402 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ตามแบบ สขร. 1 (สนง.สวัสดิการฯ)  
• นภ 0028/289 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามแบบ สขร.1 (สนง.จัดหางานจังหวัด)  
• นภ 0029/298 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ตามแบบ สขร.1 (สนง.สวัสดิการฯ)  
• นภ 51001/259 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ตามแบบ สขร.1 (อบจ.นภ.)  
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete (4cm) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น-บ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง  (สนจ.นภ.)   

• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete (4cm) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น-บ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง  (สนจ.นภ.) 

• เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete (4cm) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น-บ้านวังมน (สนจ.นภ.)

 
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติครบวงจรกิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (สนจ.นภ.)  
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอนาลโยและต่อเติมกันสาดและเทพื้นรอบบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (สนจ.นภ.)  
• นภ 51001/1375 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามแบบ สขร.1 (อบจ.นภ.)  
• เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ 3  
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของฯ  
• นภ 0012/1762 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ตามแบบ สขร.1 (สนง.ขนส่งจังหวัด)  
• นภ 0024/004444 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สนง.คุมประพฤติจังหวัด)   
• นภ 0012/1352 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร.1 (สนง.ขนส่งจังหวัด)   
• นภ 0029/1022 เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ตามแบบ สขร.1 (สนง.สวัสดิการฯ)  

• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และดูแลรักษาสนามหญ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
• รายการประมาณราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการ (สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู) 
• ร่าง ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของฯ   

• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัด   ราคากลาง  

• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ) 
• ประกาศ ทต.นาคำไฮ เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ประกาศ ทต.เก่ากลอย เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจำนวน 4 โครงการ
• ประกาศ ทต.นาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะฯ
• ประกาศ อบต.บ้านขาม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
• ประกาศ อบต.ทรายทอง เรื่องสอบราคาซื้อรถกระเช้าติดเครน เครื่องยนต์ 130 แรงม้า 
• ประกาศ อบจ.นภ. เรื่องแก้ไขประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรฯ สายบ้านหนองเล้าข้าว 
• ที่ นภ 0028/667 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร 1 (สนง.จัดหางานจังหวัด)
• ที่ นภ 0029/554 เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ตามแบบ สขร. 1 (สนง.สวัสดิการฯ)
• ที่ นภ 51008/1819 เรื่อง รายงานผลการประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อบจ.) 
• ที่ นภ 0024/002693 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สนง.คุมประพฤติจังหวัด)
• ที่ นภ 0012/651 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตามแบบ สขร. 1 (สนง.ขนส่งจังหวัด)
• ที่ นภ 51001/620 เรื่อง การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้่อจัดจ้างในรอบเมือนเมษายน 2560 ตามแบบ สขร. 1 (อบจ.)
• การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งมิใช่งานก่อสร้างฯ (อบต.เมืองใหม่) 
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนแก้วอุดมฯ (ทต.นากลาง)
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุงฯ (ทต.นากลาง)

• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนวิทยานุสรณ์ฯ (ทต.นากลาง) 

• ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายมโนรมย์ฯ (ทต.นากลาง) 
• ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำสายไปหนองหญ้าปล้องฯ (ทต.นากลาง) 
• ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนโยธาฯ (ทต.นากลาง) 

• ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการการส่งเสริมตลาดด้านการลงทุน การท่องเที่ยวฯ (e-bidding) (สนง.ยธ.ผม.)

• ที่ นภ 0020.1/9289 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สนง.ที่ดิน)

• การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นภ.549 (สนง.ธนารักษ์ฯ)

• ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

   กิจกรรม สร้างทางเดินเชื่อมภูพานน้อย - วนอุทยานบัวบาน - พระพุทธชยันตี

• ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมระบบระบายน้ำฯ บ้านศิริชัย ม.13 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.นากลาง) 
• ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาสามัคคี บ้านภูน้อย ม.6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.นากลาง)
• ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 3/2560 (ป.ป.ส.ภาค 4)  
• ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อยฯ (e-bidding) (สนง.ยธ.ผม.) 
• ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู)
• สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้ม (แบบ มข 2527) ลำห้วยบน ม.18 (ทต.กุดดินจี่) 

• ที่ นภ 0024/002174 เรื่องการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) (สนง.คุมประพฤติจังหวัด)

• ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ๋อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
• แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย