โนนสัง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอโนนสัง

คำขวัญอำเภอโนนสัง

“ดินแดนสันเขื่อนอุบลรัตน์ ทิวทัศน์บนภูเก้า ข้าวสารขาวบ้านถิ่น

น้ำตกรินตาดโตน ภักษาหารมากล้นกุ้งปลา”


   อำเภอโนนสังอยู่ห่างไปทางทิศใต้ของจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๒ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๐ ตำบล คือ โนนสัง โคกใหญ่ หนองเรือ โคกม่วง นิคมพัฒนา บ้านค้อ กุดดู่ ปางกู่ บ้านถิ่น และ โนนเมือง

วัดป่าพรหมวิหาร

    วัดป่าพรหมวิหาร ตั้งอยู่บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวัดป่าสังกัดธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นในปี ๒๕๒๔ โดยหลวงปู่สาย เขมธมฺโม พระเกจิชื่อดัง สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

   พรหมวิหารย์เจดีย์ (เขมธัมมาเถรานุสรณ์) ตั้งอยู่ภายในวัดป่าพรหมวิหาร บริเวณหน้าวัด (ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธรโนนเมือง ถนนเส้นศรีบุญเรือง-โนนสัง) สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งรูปเหมือนของหลวงปู่สาย เขมธมฺโม และพระบูรพาจารย์ โดยมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกยอดเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

  การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ (หนองบัวลำภู – โนนสัง )ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร แยกขวาเข้าถนนโนนสัง- ศรีบุญเรือง ไป ๒๕ กิโลเมตร


แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย

    แหล่งโบราณคดีดังกล่าวเรียกว่า “โนนดอนกลาง” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านกุดกวางสร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๖๐๐ เมตร พื้นที่โดยรอบของเนินเป็นที่ราบใช้สำหรับการทำนา ห่างจากเนินดินไปประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นแนวเทือกเขาหินทราย เรียกว่า “ภูเก้า” โดยได้ทำการขุดค้นทางด้านโบราณคดีมาแล้ว ๒ ครั้ง ๑   ปี พ.ศ.๒๕๑๗   ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นแหล่งที่ขุดพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปี ได้แก่ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรมบ้านเชียง โครงกระดูกมนุษย์ กำไลสำริด เครื่องมือเหล็ก เป็นต้น โบราณวัตถุต่างๆ บางส่วนได้นำไปเก็บไว้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น และในบริเวณหมู่บ้านยังได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านกุดกวางสร้อย เพื่อจัดแสดงวัตถุโบราณบางส่วนให้เที่ยวชมอีกด้วย

   การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ (หนองบัวลำภู – โนนสัง )ระยะทางประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ถึงบ้านหนองแวง แยกขวาเข้าไป ๕ กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

    อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๕๐ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๒๒ ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณอุทยาน เป็นเทือกเขาหินทราย ๒ แห่งที่อยู่ห่างกัน ผืนป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ที่เหลือเป็นป่าเบ็ญจพรรณ และป่าดิบแล้ง โดยมีที่ทำการอุทยานฯ อยู่ที่ริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งอยู่ในบริเวณภูพานคำ

   ภูพานคำ เป็นทิวเขาด้านตะวันออกของลุ่มน้ำพอง และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ตอนบนมีจุดชมวิวช่องเขาขาดสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ และบริเวณทะเลสาบ ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ภูพานคำนี้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา และแหล่งหาปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

  ภูเก้า เป็นเทือกเขาหินทรายสลับซับซ้อน คล้ายกระทะหงาย ประกอบด้วยภูเขาซ้อนกันถึง ๙ ลูก คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อม้อ ภูชัน ภูเปราะ      ภูลวก และภูวัด มีหมู่บ้านจำนวน ๓ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในบริเณส่วนกลางของตัวภูเก้า คือ บ้านดงบาก บ้านวังมน และบ้านชัยมงคล โดยมีสถานที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งได้แก่

  วัดพระพุทธบาทภูเก้า เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ในเขตภูเก้า ภายในวัดมีรอยเท้ามนุษย์และสุนัขขนาดใหญ่สลักอยู่บนหิน และยังมีถ้ำมึ้ม และถ้ำอาจารย์สิม ที่เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัด ตลอดจนมีจุดชมวิวที่สวยงามด้วย

  เสาหินหามต่าง เป็นลานหินที่มีก้อนหินรูปทรงแปลกๆ ตั้งซ้อนกันอยู่ เป็นประติมากรรมธรรมชาติ หามต่าง หรือหามตั้ง เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเช่นเดียวกับเสาเฉลียงที่ผาแต้ม คือเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ สายลม และแสงแดด มีลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น ส่วนบนเป็นแผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกันมองดูคล้ายดอกเห็ด

  รอยเท้านายพราน และรอยเท้าสุนัข เป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ ๒ รอย ลักษณะคล้ายรูปเท้ามนุษย์และสุนัขขนาดใหญ่สลักบนหินอันเกี่ยวโยงกับนิทาน พื้นบ้านเรื่อง “ท้าวสุพรหมวิโมกขากับหมาเก้าหาง”

  ถ้ำเสือตก ถ้ำพลานไฮ ถ้ำจันได ถ้ำอาจารย์สิม ถ้ำมึ้ม เป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจมีการสำรวจพบภาพเขียนสีในรูปแบบต่างๆ และภาพสลักบนผนังถ้ำ สันนิษฐานว่าเขียนและสลักขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

  หอสวรรค์ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ บริเวณเทือกเขาภูเก้า มองเห็นทิวทัศน์ของที่ราบจังหวัดหนองบัวลำภู และผืนป่าเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติกว้างไกลไปจนถึงหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริม หน้าผา ความสูง ๓๐ เมตร มีบันไดขึ้นไปบนก้อนหินซึ่งมีศาลาตั้งอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกจุดชมวิวบนหินก้อนนี้ว่า “หอสวรรค์”

  น้ำตกตาดฟ้า อยู่บริเวณเทือกเขาภูเก้าเป็นน้ำตกที่สวยงามมีน้ำมากเฉพาะฤดูฝน เป็นน้ำตกขนาดเล็กไหลตามลำธารเล็กๆ ท่ามกลางป่าเบญจพรรณ

   น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากน้ำซับไหลลงมารวมกันไหลผ่านหินต่างระดับ ซึ่งอยู่โซนภูเก้า – ภูพานคำ ประมาณ ๓๐๐ เมตร

   กิจกรรมการท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เที่ยวถ้ำชมน้ำตก ศึกษาแหล่งโบราณคดี ชมทิวทัศน์ของพระอาทิตย์ตกดิน และเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

   สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ มีสถานที่กางเต็นท์ห้องน้ำ ห้องสุขา ศาลาพักผ่อนริมน้ำ และบ้านพัก ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว

   การเดินทาง จากจังหวัดขอนแก่นไปตามทางหลวงหมายเลข ๒ (ขอนแก่น – อุดรธานี ) ถึงบ้านคำแก่นคูณเลี้ยงซ้ายไปเขื่อนอุบลรัตน์ ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ถึงอำเภออุบลรัตน์ เลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข ๒๑๔๖ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ รวมระยะทาง ๖๓ กิโลเมตร

จากจังหวัดหนองบัวลำภู เลี้ยวซ้ายที่บ้านวังหมื่นไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ ( หนองบัวลำภู – อำเภออุบลรัตน์) แยกซ้ายที่บ้านโสกจาน ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า – ภูพานคำ รวมระยะทาง ๕๗ กิโลเมตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๙๕ ๖๕๒๘


หาดโนนยาว

  หาดโนนยาว หรือ พัทยาสาม ตั้งอยู่บ้านโนนยาว ตำบลโคกใหญ่   เป็นหาดที่อยู่ริมทะเลสาบน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ทอดตัวลงไปเป็นบริเวณกว้าง สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาภูพานได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวนิยมลงเล่นน้ำ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีร้านอาหารต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยวเพียงพอ

  การเดินทาง จากตัวเมืองหนองบัวลำภู ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ (หนองบัวลำภู – โนนสัง ) ถึงอำเภอโนนสัง ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร จากนั้นเดินทางจากตัวอำเภอโนนสัง ถึงบ้านโนนยาว ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

โทร. ๐ ๔๒๙๔ ๑๑๘๒