นากลาง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนากลาง

คำขวัญอำเภอนากลาง

“ศาลเจ้าปู่ลือคำหาญ ลานอโศกประสานใจ งามผ้าไหมกุดแห่ ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพิณ ไหลหลั่งรินลำพะเนียงคู่เคียงใจ”


   อำเภอนากลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวจังหวัด ๓๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๙ ตำบล คือ กุดดินจี่ นากลาง ฝั่งแดง ด่านช้าง   โนนเมือง เก่ากลอย กุดแห่ ดงสวรรค์   และ อุทัยสวรรค์


วัดสันติธรรมบรรพต(วัดภูน้อย)

  ตั้งอยู่ที่บ้านภูน้อย     ตำบลนากลาง     อำเภอนากลาง   มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ สร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ปัจจุบันมีหลวงพ่อฤาษี (พระครูสังวรสันติคุณ) เป็นเจ้าอาวาส

  รอยพระบาทและกลุ่มเสมาหิน อยู่บนเนินเขาของวัดด้านทิศตะวันตก มีเสมาหินอยู่ทั้งหมด ๘ กลุ่ม วางไว้ทั้ง ๔ ทิศ แต่ละกลุ่มมีเสมาหินอยู่กลุ่มละ ๔ ใบ บางใบมีจารึก บางใบมีการแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์และรูปคล้ายยอดเจดีย์ ใบที่พิเศษที่สุด คือ มีรูปลูกศร ๔-๕ ดอก สันนิษฐานว่า กลุ่มเสมาหินเหล่านี้ ฝังอยู่รายรอบเทวะสถานของขอมเหมือนกับเสมาหินวัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

  การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ หนองบัวลำภู-เลย ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอนากลาง   เลี้ยวซ้ายเข้าไปจากถนนประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ซึ่งมองดูยอดเขาจะเห็นอุโบสถแต่ไกล

วัดพระธาตุเมืองพิณ


   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๗ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง มีเนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่ ๑ งาน สร้างวัดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๔๙๙

  พระธาตุเมืองพิณ และฐานอุโบสถโบราณ สันนิษฐานว่าก่อสร้างในสมัยทวารวดีและล้านช้าง หลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีที่พบ คือ สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ มีเจดีย์ และฐานอุโบสถ ศิลาจารึก ตัวอักษรธรรม ๑ หลัก คงจะเป็นเสมาเดิมที่มีอยู่ในชุมชนที่เข้ามาจารึก ใบเสมาหินทราย ๓ หลัก เศษภาชนะดินเผาเนื้อแก่นพระพุทธรูปบุเงินล้านช้าง ๓ องค์ ใช้ศิลาแลงก่อฐานวิหาร อุโบสถเหลือแค่ฐานที่ก่อด้วยศิลาแลง    ส่วนเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมสันนิษฐานสร้างขึ้นในสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๔ ปัจจุบันได้ก่อสร้างใหม่ทับเจดีย์เดิม

  การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ หนองบัวลำภู-เลย ถึงทางแยกบ้านฝั่งแดง ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร เลี้ยวเข้าทางซ้ายมือจนถึงบ้านฝั่งแดงและวัด ประมาณ ๙ กิโลเมตร

พระธาตุเจดีย์สีลวุฒโท 

   ตั้งอยู่ภายในวัดบูรพาราม บ้านกกค้อ เป็นเจดีย์ที่ หลวงปู่เสรี สีลวุฒโท ร่วมกับศาสนิกชนสร้างขึ้นเพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อได้เข้าเฝ้าเมื่อปี ๒๕๔๔ และได้สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๗ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๙ ตั้งอยู่ทางด้านหน้าวัด มีความสวยงาม ปัจจุบันด้านล่างใช้เป็นที่แสดงรูปหล่อ และเครื่องอัฐบริขาร อัฐิของหลวงปู่เสรี สีลวุฒโท อีกด้วย

   การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภูประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ติดถนนหนองบัวลำภู – เลย และติดกับโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

วัดศิริบุญธรรม

   วัดศิริบุญธรรม ตั้งอยู่บ้านร่องน้ำใส ตำบลกุดดินจี่    อำเภอนากลาง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี ๒๕๒๘ ปัจจุบัน มีพระมหาอรรถกร ธีรปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส   ภายในวัดมีพระพุทธชินญานมารวิชัยไตรโลกนาถ หรือหลวงพ่อพระพุทธเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยขนาดกว้างหน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๖ เมตร ซึ่ง พุทธศาสนิกชน ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระพุทธชินญานมารวิชัยไตรโลกนาถ มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมารด้วยพระญานพระองค์เอง และทรงเป็นที่พึ่งแห่งโลกทั้งสาม

  การเดินทาง ห่างตัวเมืองหนองบัวลำภูประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (หนองบัวลำภู – เลย) ถึงแยกนาคำไฮ จากนั้นเลี้ยวขวาตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ (นาคำไฮ – บ้านผือ ) อีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

   ตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว หมูที่ ๙ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง เป็นอ่างน้ำชล ประทานขนาดกลาง จุดประสงค์เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร เนื่องจากสภาพพพื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว เกษตรกรจะมีการปลูกปอเทือง ซึ่งมีสีเหลือง เหลืองอร่ามสวยงาม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาทำการถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกตลอดฤดูกาล ทาง อบต.ดงสวรรค์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งท่อง เที่ยว จึงได้ทำการก่อสร้างแพท่องเที่ยว และ   จำหน่ายอาหารเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา และที่พิเศษ คือ       แพท่องเที่ยวจะมีพวงมาลัยหมุนเพื่อบังคับการเดินทาง นับเป็นการพัฒนาและประยุกต์เอาภูมิปัญญาเข้ามาใช้ได้อย่างลงตัวและเป็น ลักษณะเด่นเฉพาะของที่นี่

   การเดินทาง ห่างตัว เมืองหนองบัวลำภูประมาณ ๔๕ กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (หนองบัวลำภู – เลย) ถึงแยกนาคำไฮ จากนั้นเลี้ยวขวาตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ (นาคำไฮ – บ้านผือ ) ถึงแยกข้างที่ทำการเทศบาลตำบลกุดดินจี่ แยกขวาเข้าอีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร