พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันนี้ 22 มีนาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพบปะประชาชนและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคการเกษตรเชิงบูรณาการตามแนวทางศาสตร์พระราชา ได้แก่ การพัฒนาเกษตรปลอดภัย สู่เกษตรอินทรีย์เพื่อลดปัญหาสุขภาพจากสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยี Solar Cell เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมือง และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรม จนได้ผ้าที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม ไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองฯ เพื่อพบปะประชาชน และเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนโครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรและแปลงปลูกผักอินทรีย์

โนโอกาสนี้ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้รายงานสภาวการณ์และบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมทั้งนำเสนอ “ลุ่มภู Model : กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว” มีเป้าประสงค์ (Goal) เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลยุทธ์ (Strategy) สำคัญ คือ 1) การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 2) การลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร 3) การลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ “ลุ่มภู Model” ถือเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัด หรือ “Quick Win” เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”  

จากนั้นในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองฯ รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนาคำไฮ ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ประมาณ 300 คน ต่อจากนั้น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรม และสินค้าโอทอป…

 

2 220361 3

1 220361 3

3 220361 3

2 220361 president

3 220361 president

4 220361 3

4 220361 3 4

4 220361 president

6 220361 3

5 220361 3

7 220361 3

5 220361 president

6 220361 president

8 220361 3

9 220361 3

1 220361 president


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56