รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น.รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัด และงานที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมกับมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ 

ในโอกาสนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำเสนอ “ลุ่มภู Model  : กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว” เป็น Model ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับการพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพทางเลือก/อาชีพเสริมต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อให้ชุมชนมีรายได้อีกทางหนึ่งและยังเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคนไทย 4.0 ที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)                                                                                                          

74870 2

74873 2

74879 2

2.260261

3.260261

4.260261

IMG 3031 2

1.260261

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56