จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมกราคม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 30 มกราคม 2561  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561 โดยก่อนการประชุมมีพิธี

  - มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

   - มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2560

   - มอบใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดธรรมมาภิบาลธุระกิจดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด

   - มอบป้ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    จากนั้น รับชมวีดิทัศน์ประมวลผลงานเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้ง รับทราบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 4 กลุ่มภารกิจ(Cluster) คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2.300161

3.300161

4.300161

1.300161


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56