จังหวัดหนองบัวลําภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การพัฒนาความก้าวหน้าของคนจังหวัดหนองบัวลำภู

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) การพัฒนาความก้าวหน้าของคน จังหวัดหนองบัวลําภู โดยเพื่อค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยในการพัฒนาคนของจังหวัด อันจะนำไปสู่การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับค้นหาสาเหตุของจุดด้อย รวมทั้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ในจังหวัดให้ดีขึ้นต่อไป โดยจัดประชุมขึ้น ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.workshop201260

4.workshop201260

2.workshop201260

 3.workshop201260


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56