จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) และกำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2 rspg 301160

3 rspg 301160

1 rspg 301160

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56